Nội dung chuyển khoản

- Giao dịch mua game: Tên nhân vật + tên game

- Giao dịch bán game: Tên chủ tài khoản + tên ngân hàng

Bản quyền TONGVIN88.CLUB